Advies nodig?0578 618 124

Vorige

Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan ​​onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
consumenten aangeboden;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van het beroep van bedrijf en een
overeenkomst op afstand met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
sluiten van de uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand ;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat de consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of
diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd wordt verspreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en verwijderde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
ES Aanhangwagens - Aanhangeronderdelenshop.nl
Kerkweg 7
8193 KJ Vorchten
Telefoonnummer: 0578-618124
E-mailadres: hb@aanhangeronderdelenshop.nl
KvK-nummer: 88810372
BTW -identificatienummer: NL864786578B01
IBAN NL67 ABNA 0117 8523 17 BIC: ABNAANL2A

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en elke
tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden van de ondernemer te zien zijn en zij op verzoek van de consument om zo mogelijk mogelijk te
worden om gezonden te worden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige deksel
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op een bepaalde manier dat
deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
kennis kunnen worden genomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of
op andere wijze ondergronds gezonden zullen worden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product-of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van dezelfde
toepassing en kan de consument zich in geval van voorgaande algemene voorwaarden
beroepen op de mogelijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte duur heeft van onder de voorwaarden geschiedt, wordt dit
aanbod in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
en/of diensten. De beschrijving is voldoende om een ​​goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de gebruiksondernemer van
afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
diensten maakt. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod om de ondernemer niet te binden.
3. Elk aanbod bevat relevante informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de beslissing van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
· de prijs inclusief belastingen;
· de eventuele kosten van aflevering;
· de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarom nodig zijn;
· het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
· de wijze van betaling, aflevering van uitvoering van de overeenkomst;
· de termijn voor het afsluiten van het aanbod, dan wel de termijn voor het afsluiten van de prijs;
· de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van
   de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het
   basistarief;
· indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor
   de consument te raadplegen is;
· de manier waarop de consument de overeenkomst sluit door hem niet
  gewenste handelingen op de hoogte kan bereiken, hoe hij deze kan
   herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
· de eventuele talenten waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
· de gedragscodes die de ondernemer zich heeft voorgesteld en de wijze waarop de
  consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
· de minimale duur van de overeenkomst op afstand in het geval van een overeenkomst die helft
tot verslag van periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, om stand te houden op het moment
van de consument van het aanbod en het bevredigende aan de tussentijdse
voorwaarden.
2. Als de consument het aanbod langs de elektronische weg heeft, heeft de
ondernemer onverwijld langs de elektronische weg de ontvangst van de keuze van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze beslissing niet is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, slagen de ondernemer passende technische en
onderliggende maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgen hij
voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen van de consument aan
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, gebaseerd op al die feiten en factoren die van belang zijn
voor een betrouwbare overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op de grond
van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij
een betrouwbare beslissing van aanvraag tot vernietiging van de te verbinden uitvoeringsvoorwaarden
.
5. De ondernemer zal bij het product van de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk
of op een bepaalde manier dat deze deur van de consument op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen
: het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht
kan;
B. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
C. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
D. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
meer dan één jaar van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich verplicht heeft om een ​​reeks van te leveren producten te leveren,
wordt bepaald in de vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na
ontvangst van het product door namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hallo, J
zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in
de originele staat en verpakking aan de ondernemer gegarandeerd, conform de door de
ondernemer bepaalde en duidelijke instructies.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van diensten
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave
van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van de
overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten op de door de
ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte minimale en nauwkeurige
instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen tien hoogste kosten van
terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending van herroeping, terugbetalen.
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan deze door de ondernemer alleen
worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod heeft, afhankelijk van het sluiten
van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer wordt ingediend vanwege de specificaties van de
consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
waarvan de levering met geactiveerde instemming van de consument is begonnen voordat de
bedenktijd is verstreken.

Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de duur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behouden prijswijzigingen als gevolg van veranderingen
in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed
op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
bovenliggende prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan ​​​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke bepalingen van bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan ​​als de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen van bepalingen; of
b) de consument de kennis heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.
5. Het aanbod van producten van genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de
in het aanbod offerte specificaties, aan de beperkte eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de gebruikelijke bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets van
de rechten en volgt de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming
van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van
de wet en/ van de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootste mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de ontvangst nemen
en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
levering van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument volgens het bedrijf heeft aangenomen.
3. Met vooraf van volgend in artikel 4 van deze algemene voorwaarden wordt vermeld,
zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen ontvangen met spoed maar uiterlijk binnen 30 dagen
uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering
gedeeltelijk is vertraagd, of indien een bestelling niet is ingediend, dan kan gedeeltelijk gedeeltelijk worden uitgevoerd,
volgt het uiterlijk van de consument één maand nadat hij de bestelling heeft geplaatst heeft bericht.
De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en
recht op enige rechtvaardiging.
4. In het geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument
heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een ontdekt product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen
om een ​​vastgelegd artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op een duidelijke en
waarschijnlijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende
artikelen kunnen het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor
rekening van de ondernemer.
6. Het risico van schade en/of vermissing van producten tot het moment van levering
aan de consument door de ondernemer, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst hebben voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde
opzeggen met bevestigde bevestigde beloofde beloftesregels en een
opzegtermijn van tien hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.
Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal
worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde
tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling
1. Voor zover niet anders is verdeeld dienen de door de consument verschuldigde bedragen
te worden voldaan binnen veertien dagen na levering van het goed of in het geval van een
overeenkomst tot het samengaan van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze
bepaalde bepaalde bepaalde.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een
vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer de vooruitbetaling bedongen is, kan
de consument geen enkel recht doen om de uitvoering van de voorafbetaling van de
dienst(en) aan te gaan, voordat de bedongen vooruitbetaling is voltooid.
3. De consument heeft de plicht om geverifieerdheden in verstrekte of ondersteunende betalingsgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In het geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer wettelijke
beperkingen, het recht om de consument vooraf bepaalde kosten in
rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling
1. De ondernemer heeft een voldoende bekende klachtenprocedure behandeld en
de klacht behandeld op basis van deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen de tijd komen, volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend door de ondernemer, nadat de consument de gebreken
heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst ontvangen. Als een klacht een ingediende verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen beantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord kan krijgen
verwachten.

Artikel 15 Intellectuele eigendom.
De koper heeft alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie erkend,
mededelingen van andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite
beperkt door aanhangeronderdelenshop.nl, haar toeleveranciers van andere rechten hebbenden.

Artikel 16 Persoonsgegevens.
aanhangeronderdelenshop.nl zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met
haar privacybeleid. aanhangeronderdelenshop.nl neemt de toepassing zijnde privacyregel- en
wetgeving in acht.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Op alle aanbiedingen van aanhangeronderdelenshop.nl, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is
uitgesloten.

Artikel 18 Links
De site van aanhangeronderdelenshop.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten.
Op het privacybeleid van deze derden van hun sites aanhangeronderdelenshop.nl heeft geen invloed en is
daarom niet verantwoordelijk.

Artikel 19 Uw rechten
U kunt altijd aan aanhangeronderdelenshop.nl vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail vragen aan aanhangeronderdelenshop.nl vragen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die aanhangeronderdelenshop zo spoedig mogelijk zal worden verwerkt. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u aanhangeronderdelenshop.nl deze op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet tien nadele
van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op een bepaalde manier dat deze deur
van de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
gegevens duurzamedrager.